Sertifiseringsordning for atferdskonsulenter

Hva har skjedd angående sertifiseringsordningen frem til nå?

Forslaget om å utarbeide en sertifiseringsordning ble uformelt diskutert i forbindelse med årsmøte i 2004. Flertallet av deltakerne syntes dette var en god ide. Styret la fram et gjennomarbeidet forslag til sertifiseringsordning (som var ca 95% ferdig) for årsmøtet i 2005.De siste endringene ble vedtatt på årsmøtet 2013, der man blant annet har tilpasset ordningen til de utdanningskravene og påfølgende utdanningsserie, samt at man har utarbeidet konkrete unntaksregler for kandidater med særskilt relevant utdanning, dette som følge av at enten sammensetning eller nåværende lengde på relevant utdanning ikke tilfredsstiller kravet om bachelor. April 2013 ble det første kullet potensielt sertifiserte atferdskonsulenter ferdige, kull nummer to ble ferdig i 2014 og man jobber kontinuerlig med å opprettholde tilgjengelige utdanningsløp for kommende atferdskonsulenter.

Praktisk informasjon om søknadsprossesen:

Det er søknadsfrist hvert kvartal hvor søknaden må sendes inn 14 dager før 1. april, 1.juni, 1. oktober og 1. januar. Det vil tilkomme en økonomisk kostnad for å få vurdert søknaden sin, dette for å få dekket utgifter til de eksterne sensorene, samt markedsføring av de sertifiserte atferdskonsulentene utad. Per dags dato er dette beløpet beregnet til å være 5000,-. Behandlingstiden er maksimalt 3 mnd. Faktura på 5000,- må være innbetalt før prosessen med godkjenning i sertifiseringskomite og sensorer starter.

Sertifisering av atferdskonsulenter

Vedtatt på årsmøtet 2. mars 2013

Innhold

1. Bakgrunn.

2. Krav til medlemskap.

3. Krav til teori

4. Unntak fra teorikravene.

     4.1. Unntak for dyrepleiere fra hovedkravet om bachelor.

     4.2. Unntak for særlig relevante utdanninger fra kravet om bachelor.

5. Praksiskrav for hund

6. Praksiskrav for katt

7. Praksiskrav for hest

8. Fremgangsmåte ved søknad om sertifisering.

   8.1. Teori

   8.2. Praksis.

     8.2.1. Avholdte hundekurs.

     8.2.2. Egne konsultasjoner.

   8.3. Rapporter fra egne konsultasjoner og hospiteringsrapportene:

9. Krav for å få godkjent sertifiseringen.

10. Re-sertifisering.

11. Overgangsregler for teorikravene.

Vedlegg 1: Krav til utformingen av rapportene.

A. Rapport fra egen konsultasjon.

B. Rapport fra hospitering atferdskonsultasjon:

 

 

1. Bakgrunn

NAS ønsker å bidra til at vi får en seriøs bransje med mange seriøse tilbydere, der de som etterspør bransjens tjenester gis forutsigbarhet når det gjelder faglig kompetanse hos tilbyder. I dag har vi mange tilbud om hjelp innenfor området atferd, spesielt på hundesiden. Det finnes et stor tilbud fra ulike tjenestetilbydere innenfor dyreatferd og problematferd, og her finner du alt fra folk som har “hatt en hund og gått et dressurkurs”, til mer seriøse aktører med forskjellig faglig bakgrunn som tilbyr ymse hjelp og råd. Generelt er det en lite oversiktlig og noen steder svært useriøs bransje. Gjennom en sertifiseringsordning, og etterhvert autorisasjon, vil atferdskonsulenten få en faglig sterk utdannelse, få muligheter innen videreutdanning og kursing, samt at vi får en kvalitetssikring av atferdskonsulentene og de tjenester som tilbys.

Man må dokumentere at man fyller sertifiseringskravene for den aktuelle arten man søker sertifisering på. Det vil si at dersom man søker og oppnår sertifisering på hund, så kan man ikke kalle seg sertifisert atferdskonsulent for hund og katt – man må først ha også sertifisering på katt.
For å bli sertifisert er det flere krav som må oppfylles, herunder krav til teori og praksis. Kravene til teori er felles, men praksiskravene vil avhenge av hvilken art man søker sertifisering på.

 

2. Krav til medlemskap

Den som søker om sertifisering må være medlem av Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr.

 

3. Krav til teori

Universitets- eller Høyskoleutdannelse tilsvarende minimum BSc, Cand mag (bachelorgrad).

I denne utdanningen må det være minimum 2 vekttall/5 studiepoeng i hver av følgende emner eller tilsvarende emner:

 •  Etologi og Antrozoologi
 •  Atferdskonsultasjon – observasjon, kartlegging og veiledning
 •  Læringspsykologi, teoretisk og anvendt
 •  Nevropsykologi og Psykofarmakologi
 •  Dyrevelferd og lovgivning
 •  Atferdsproblemer hos hund og katt – kliniske kasus

Dersom utdanningen ikke inkluderer de påkrevde emnene, må disse tas i tillegg.

 

4. Unntak fra teorikravene

Dyrepleier utdanningen i Norge er to-årig, dvs at en dyrepleier vil ha 120 studiepoeng og derfor ikke fylle hovedkravet om bachelorgrad (se pkt 3). NAS ønsker å åpne for at dyrepleiere likevel godkjennes på generell basis, da deres utdanning er relevant for atferdskonsulent. Videre er det noen få utdanninger som er særlige relevante for atferdskonsulenter, men hvor kandidaten ikke har oppnådd bachelor-grad.

 

4.1. Unntak for dyrepleiere fra hovedkravet om bachelor

Dyrepleiere med 150 stp godkjennes. Tenkt studieløp her er at dyrepleieren har 120 studiepoeng fra dyrepleierutdanningen, samt 5 studiepoeng fra hvert de seks ovennevnte emnene eller tilsvarende emner (se pkt 3).

 

 

4.2. Unntak for særlig relevante utdanninger fra kravet om bachelor

Annet utdanningsløp på 180 stp som er innen relevante studier (veterinær, psykologi, biologi, etologi, økologi, husdyrvitenskap) godkjennes også på generell basis. Tenkt studieløp her er at kandidaten har 180 studiepoeng fra sin utdanning, samt 5 studiepoeng fra de emnene som nevnt i punkt 3 – med mindre kandidaten allerede har studiepoeng fra emnet innbakt i sine 180 studiepoeng.

 

Eksempel:
Kari har studert etologi og antrozoologi, og har 180 studiepoeng innen disse emner.  Kari trenger derfor å ta 5 studiepoeng fra følgende emner i tillegg:

 •  Atferdskonsultasjon – observasjon, kartlegging og veiledning
 •  Læringspsykologi, teoretisk og anvendt
 •  Nevropsykologi og Psykofarmakologi
 •  Dyrevelferd og lovgivning
 •  Atferdsproblemer hos hund og katt – kliniske kasus

Hun trenger ikke å ta 5 studiepoeng fra emnet «Etologi og antrozoologi» da hun allerede har dette.

 

 

5. Praksiskrav for hund

For hund er det to mulige måter å fylle kravene til praksis:

 • Holdt 120 timer hundekurs og hatt minimum 20 konsultasjoner, og skrevet rapport fra tre av konsultasjonene. For hundekurs gjelder at det må være minst fire deltakere på kurset.
 • I tillegg skal en ha hatt tre hospiteringer hos NAS-sertifisert [1] atferdskonsulent, og skrevet rapport fra hver av de tre.

 eller

 • Hatt minimum 50 konsultasjoner, og skrevet rapport fra tre av konsultasjonene.
 •  I tillegg skal en ha hatt tre hospiteringer hos NAS-sertifisert atferdskonsulent, og skrevet rapport fra hver av de tre.

 

6. Praksiskrav for katt

For katt er det kun en måte å fylle praksiskravene på:

Hatt minimum 50 konsultasjoner. I tillegg skal en ha hatt tre hospiteringer hos NAS-sertifisert atferdskonsulent [1], og skrevet rapport fra hver av de tre.

 

7. Praksiskrav for hest

For hest er det to mulige måter å fylle kravene til praksis:
• Holdt 120 timer hestekurs og hatt minimum 20 konsultasjoner, og skrevet rapport fra tre av konsultasjonene. For hestekurs gjelder at det må være minst fire deltakere på kurset.
• I tillegg skal en ha hatt tre hospiteringer hos NAS-sertifisert [1] atferdskonsulent, og skrevet rapport fra hver av de tre.
eller
• Hatt minimum 50 konsultasjoner, og skrevet rapport fra tre av konsultasjonene.
• I tillegg skal en ha hatt tre hospiteringer hos NAS-sertifisert atferdskonsulent, og skrevet rapport fra hver av de tre.
I tillegg til praksiskravet for søknaden skal kandidaten også vise egne praktiske ferdigheter for en praktisk sensor under 4 timer hestekurs eller en atferdskonsultasjon.

 

8. Fremgangsmåte ved søknad om sertifisering

Kandidaten må skrive en søknad om sertifisering.

Søknaden skal sendes i tre eksemplarer til NAS sin adresse.

Søknaden må inneholde:

8.1. Teori

Kandidaten må sette opp cv og legge ved dokumentasjon på at kandidaten fyller teorikravene (om teorikravene, se pkt. 2 og 3). Eksempler på slik dokumentasjon er karakterutskrift eller bekreftelse fra høyskole/universitet.

 

8.2. Praksis

8.2.1. Avholdte hunde- og hestekurs

Kandidaten må også legge frem dokumentasjon på at kandidaten fyller praksiskravene (om praksiskravene, se pkt. 4 og 5.

Vi er åpne for flere måter å dokumentere dette på, f.eks:

– en oversikt over relevante kurs som søker har avholdt

– dersom virksomheten har næringsoppgave eller regnskap som kan underbygge dokumentasjonen, skal dette vedlegges.

– hvis søkeren har holdt kurs i regi av hundeklubb, kreves i tillegg underskrift fra styrets leder eller kursleder på at angitte kurs er gjennomført.

– hvis søkeren er daglig leder på egen hundeskole, må den angitte praksisen dokumenteres på annen måte, for eksempel utskrift av annonse for kurset, bilder, regnskapsbilag etc.

8.2.2. Egne konsultasjoner

Atferdskonsultasjoner dokumenteres ved:

– et skriv som oppsummerer konsultasjonen med dato, tid, hvem i familien som møtte, hvilke raser og alder på hunden eller katten, hvilke(n diagnose (r) ble gitt.

– Hvis søkeren er underlagt en hundeskole eller dyreklinikk, kreves i tillegg underskrift fra daglig leder på at konsultasjonen er gjennomført.

– Hvis søkeren er daglig leder for egen virksomhet, må konsultasjonen sannsynliggjøres på annen måte, for eksempel ved bilag på betalt konsultasjon (klient anonymiseres), regnskapsbilag etc.

 

8.3. Rapporter fra egne konsultasjoner og hospiteringsrapportene:

Kandidaten må også legge ved tre rapporter fra egne konsultasjoner. Videre må det legges ved tre hospiteringsrapporter fra NAS-sertifisert atferdskonsulent. Alle skal anonymiseres.

Rapportene skal skrives etter standard maler (se vedlegg). De skal være på minst tre ulike atferdsproblem.

Sertifiseringskomitéen påser at kandidaten har dokumentert at denne fyller alle kravene og at dokumentasjon er lagt ved. Sertifiseringskomitéen videresender deretter søknaden til sensurering.
Sensur gjøres av tre sensorer, et fra hvert sitt fagfelt. Sensur meddeles tilbake til sertifiseringskomitéen, som gir skriftlig orientering til kandidaten.

 

9. Krav for å få godkjent sertifiseringen

For at kandidaten skal få godkjent sin søknad om sertifisering, må de innsendte hospiteringsrapportene kunne vurderes til minimum karakter C på Bachelornivå av alle tre sensorene.

Kandidaten kan ikke påklage sensuren.

Ved bestått vil kandidaten få utstedt sertifikat som bekrefter at kandidaten er sertifisert atferdskonsulent.

 

10. Re-sertifisering

Fagkunnskap må hele tiden holdes oppdatert og holdes ved like gjennom praksis. Derfor stilles det krav om re-sertifisering, slik at man kan dokumentere at man fortsatt holder god nok kvalitet faglig sett.

Det er krav til re-sertifisering hvert femte år. Dette innebærer at man må søke om re-sertifisering (sende inn søknad med dokumentasjon på at man fyller kravene til re-sertifisering) hvert femte år.

For å bli re-sertifisert kreves det dokumentert:

 

For hund: Minimum 20 konsultasjoner, evt 10 konsultasjoner og 30 timer hundekurs, i løpet av de siste fem år.
For hest: Minimum 20 konsultasjoner, evt 10 konsultasjoner og 30 timer hestekurs, i løpet av de siste fem år.
For katt: Minimum 20 konsultasjoner i løpet av de siste fem år.


Vedlegg 1: Krav til utformingen av rapportene

 

I forbindelse med praksis så skal det skrives rapporter, og de skal utformes i samsvar med følgende oppsett:

A. Rapport fra egen konsultasjon

3 av kasusene skal følges med en utdypende rapport (3 kasus på ulike atferdsproblemer).

Rapporten skal inneholde:

 1. Beskrivelse av pasienten (art, rase, alder, kjønn, relevant medisinsk historie)
 2. Beskrivelse av eierforhold (antall voksne, antall barn og alder, antall andre selskapsdyr, boforhold)
 3. Beskrivelse av det sosiale og fysiske miljøet hunden/katten lever i hverdagen
 4. Hvorfor henvendte familien seg til atferdskonsulenten?
 5. Beskrivelse av problemet slik eier oppfatter det
 6. Differensiell diagnose
 7. Mest sannsynlig diagnose (inkluder predisponerende-, utløsende- og vedlikeholdsfaktorer). Inkluder en teoretisk begrunnelse for diagnosen (med referanser)
 8. En atferdsanalytisk/læringsteoretisk forklaring til problematferden
 9. En etologisk forklaring til problematferden (dvs et teoretisk sammendrag av problematferden slik teoretikerne ser på det idag, med referanser)
 10. Mulige behandlingstiltak
 11. Valgte behandlingstiltak med begrunnelse
 12. Plan for oppfølging/oppfølgingsaktiviteter

Veiledende lengde på rapporten er 4000 ord

Konsultasjon er: å møte klient og pasient på privattime hvor en kartlegger problemet, observerer, diagnostiserer, foreslår tiltak og gjennomfører oppfølging.

 

B. Rapport fra hospitering atferdskonsultasjon:

– Beskrivelse av kasus
– Beskrivelse av pasienten (art, rase, alder, kjønn)
– Beskrivelse av eierforhold (antall voksne, antall barn og alder, antall andre selskapsdyr, boforhold)
– Hvorfor henvendte familien seg til konsulenten?
– Beskrivelse av problemet slik eier oppfatter det.
– Kort hva atferdskonsulenten har satt som diagnose og tiltak.
– En objektiv vurdering av konsulenten
Veiledende lengde på rapporten er 1500 ord

 

Ved spørsmål ta kontakt med sertifiseringskomiteen: sertifisering@nafs.flywheelsites.com

 


[1] Kravet om at atferdskonsulenten skal være NAS-sertifisert skal praktiseres med lempelighet frem man har 10 sertifiserte atferdskonsulenter som muliggjør kravet. Dette fordi det er umulig å oppfylle dette kravet per i dag, da det på det nåværende tidspunkt kun finnes én sertifisert atferdskonsulent.

 

2 hendelser på “Sertifiseringsordning for atferdskonsulenter”

 1. Tilbakeping: Sertifisert atferdskonsulent på hund | Hundifokus

 2. Tilbakeping: Hverdags- og Atferdsutfordringer | Hundifokus

Stengt for kommentarer.

Rull til toppen