Inngående om utdanningsserien

Atferdskonsulenter på kurs

Atferden til firbente kan være problematisk å hanskes med for noen og enhver. NAS  har bestilt en kursserie fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Siden 2007 har de igangsatt en serie etterutdanningskurs, med sikte på å utdanne atferdskonsulenter som kan hjelpe hunder og katter og familiene deres. De første atferdskonsulentene ble ferdig i 2013, men enda er det mulig å melde seg på. Den pågående kursserien fra 2014 er innholder tema om hest som sports-og familiedyr, i tillegg til hund og katt.

Tekst: Gry Eskeland

 

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) tilbyr kursserien innen atferd på hund,  katt og hest. En av prosjektmedarbeiderne er Gry Eskeland, som er veterinær med mastergrad i atferdskonsultasjon på selskapsdyr. I samarbeid med professor Bjarne Braastad ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB, har hun utviklet studietilbudet.
-NAS ønsker å bidra til at vi får en seriøs bransje med mange gode tilbydere, og der de som etterspør bransjens tjenester gis forutsigbarhet når det gjelder faglig kompetanse. I dag har vi mange tilbud om hjelp innenfor området atferd, – spesielt på hundesiden. Det finnes mange ”atferdsterapeuter”, ”atferdskonsulenter” og problemhund-utredere”. Imidlertid er ingen av disse titlene beskyttet tittel, så enhver står fritt til å bruke dem. En sertifiseringsordning vil være et første skritt til å gi kundene en garanti for en viss faglig kompetanse.

Kompetanse

-Vi hadde ønsket oss et heltids- eller deltids- masterstudium, men begynner nå med en kursserie etterutdanningskurs med totalt 30 studiepoeng i første omgang. Hvis interessen er stor, vil dette forhåpentligvis bli videreført som et masterstudium. Et lignende opplegg som det vi setter i gang, har i flere år vært prøvd ut i Southampton i England, med stor suksess, forteller Eskeland.

Hun fortsetter med å understreke at kompetanse er mye rart og at de definerer det forskjellig i forskjellige sammenhenger. -Realkompetanse, altså den erfaringsbaserte kompetansen en får ved å holde dyr og trene dyr, er viktig, men like viktig er den formelle kompetansen. Er du selvlært, har verken du eller omgivelsene noen garanti for at kompetansen din er tilstrekkelig. Det å ta en eksamen kan være fint for å bekrefte for seg selv hva en kan og ikke kan. Dette studiet kan altså være positivt både for hver enkelt student, men hovedpoenget er å forsikre at omgivelsene vet at dyrevelferd og menneskevelferd blir ivaretatt når de som kunder henvender seg til en atferdskonsulent.

Målsettingen med kursene er at alle skal lære mye, uansett erfaringsbakgrunn. I de siste ti årene har det vært stor utvikling innen forskning på hund- og katteatferd, og mye av dette vil bli presentert i løpet av kursserien.

Kompetanse er kunnskap, ferdigheter og holdninger

I studiesammenheng snakkes det om kompetanse som en trekant. Man trenger kunnskap, men man trenger også ferdigheter. Likevel er man ikke i mål. – Tenk deg en ungdom som skal lære seg å kjøre bil. Han går på kjøreskolen, og får kunnskap som er viktig i trafikken. I tillegg kjører han sammen med en kjørelærer, der han får inn praktiske ferdigheter. Men eleven må også ha rett holdning for å være trygg i trafikken. På samme måte vil enhver utøver av et fag trenge de tre komponentene for å være kompetent.  Målsettingen ved denne kursserien er å kunne gi studentene alle tre komponentene, understreker Eskeland.

Teoretisk kunnskap får studentene ved å lese tekster og høre på forelesninger. Ferdigheter får de ved å prøve kunnskapen ut i praksis, både ved studiestedet og i egen praksis hjemme. Eskeland er klar på at holdningene ikke kan pugges, men kommer til studentene gjennom måten kunnskap presenteres på, og ved demonstrasjoner. I kursene blir det derfor lagt vekt på at hver enkelt student reflekterer over egen praksis etter hver modul, og eventuelt endrer sin praksis.

 

Dyrevelferdsloven og kompetanse

1.januar 2010 trådde  den nye dyrevelferdsloven i kraft. Den gir klare retningslinjer for personer med yrker der en holder eller har ansvar for dyr, men departementet har ingen konkrete planer om å kreve formell kompetanse for hold av familie- og hobbydyr. Likevel kan det komme et krav om at man gjennomgår kurs og eventuelt kan fremvise kursbevis.

-Det er mer sannsynlig at det kommer en forskrift for – som det står i lovens § 6; ”de som utøver dressur- eller undervisningsvirksomhet eller annen tjenesteyting som kan medføre særskilt risiko for dyrs velferd”. Dette tolker jeg som at det kan kreves autorisasjon for atferdskonsulenter i fremtiden, sier Eskeland.

 

Hund,  katt og hest i samme fag

-I en spørreundersøkelse vi gjorde før kursstart, fikk vi kommentarer om at det var ønskelig med kurs på kun en art, nemlig hund. Det kan vi ikke tilby. I dette faget er det viktig å lære om flere arter, understreker Eskeland. Fokuset er på hund,  katt og hest, men når forskning mangler på disse artene, vil også fokuset gå til andre dyrearter. En av årsakene er at det mangler forskning på de vanligste kjæledyrartene, men like viktig er at ved å lære om forskjellige arter, lærer man mer om alle dyr.  Hesten er inkludert som art i den siste kursserien, fordi NAS nå tilbyr en sertifiseringsordning for atferdskonsulenter på hest også. Hesten er blitt et populært familiedyr, og det mangler kompetanse hos de nye hesteeierne. Atferdskonsulenter kan hjelpe både for å forebygge og behandle problematferd som oppstår.

Praktiske detaljer

-Det forutsettes at deltakerne kan følge undervisning på universitetsnivå, og ha minimum generell studiekompetanse. Det vil også bli lagt vekt på grunnleggende bakgrunnskunnskap innen biologi og erfaring med trening av hund og/eller katt, forteller Eskeland.

Deltakere med bakgrunn på bachelornivå, for eksempel innen veterinærmedisin, biologi, pedagogikk eller psykologi, vil bli prioritert ved søkertall utover maksimumsgrensen.

Sertifiseringsordningen

Se link for å lese konkret om hva som kreves for å sertifiseres som atferdskonsulent. Oppsummert kreves det både teoretisk og praktisk kompetanse, og den som søker, må søke for hver art de ønsker å bli sertifisert.

Her følger litt informasjon om de forskjellige kursene:

Etologi og antrozoologi

Bakgrunnskunnskap i dyras biologi og evolusjon er viktig for en atferdskonsulent. I denne modulen vil det være fokus på generelle prinsipper som gjelder for flere dyrearter, men med fokus på atferder som er relevant for atferdskonsulenter. I tillegg vil det bli gitt en introduksjon til feltet antrozoologi; læren om samspillet mellom dyr og mennesker.

Her finner du NMBUs egen brosjyre for kurset; Etologi og antrozoologi

Dyrevelferd og lovgivning

Atferdsproblemer kan være tegn på at den psykiske helsen ikke blir tatt vare på; at ikke alle atferdsbehov er møtt. Atferdskonsulenten må ha kunnskap om hva som ligger i begrepet god dyrevelferd, og kunne reflektere over hvordan vi holder selskaps­dyr i dagens samfunn. I tillegg kan atferdskonsulenter blir spurt om å være fagvitne i rettsaker som omhandler dyrevelferd og skader påført av dyr mot mennesker, og dette blir også et fokus i denne modulen.

Her finner du NMBUs egen brosjyre for kurset;  Dyrevelferd og lovgivning

Læringsteori, teoretisk og anvendt

For å kunne hjelpe hunde- og katteeiere med problematferd, er det viktig med en grundig innføring i hvordan dyr (og mennesker) lærer. Vi ønsker å tilby både en teoretisk og anvendt atferdsanalytisk vinkling til temaet.

NMBUs egen brosjyre for kurset finner du her; Læringsteori, teoretisk og anvendt

Nevropsykologi/psykofarmakologi

Atferdskonsulenten har som oppgave å bistå klienten sin på best måte, og det finnes andre metoder enn trening for å endre atferd. Dette kurset har som mål å forklare hvordan hjernen kontrollerer atferd, hvordan trening endrer hjernen, og hvordan psykofarmaka endrer hjernen. Praktisk anvendt psykofarmakologi er inkludert i modulen.

NMBUs egen brosjyre for kurset finner du her; Nevropsykologi og psykofarmakologi

Atferdskonsultasjon, observasjon og kartlegging

En atferdskonsultasjon består av en til flere samtaler/konsultasjoner med en familie som har et selskapsdyr med problematferd. Atferdskonsulenten må kunne kommunisere godt med klienten, og det vil være hovedfokus i denne modulen.

 

Problematferd hos hund og katt – kliniske kasus

Dette er den siste delen av kursserien. Målet på dette kurset er at studentene anvender den teoretiske og praktiske kunnskapen i de forrige modulene i en praktisk setting. Målsettingen etter dette kurset er at studentene kan  beskrive årsaksforhold og viktige kriterier for å diagnostisere de vanligste atferdsproblemene, forklare kliniske kasus fra en etologisk og læringsteoretisk vinkling, beskrive veiledningsmetodikk brukt i kommunikasjon med klienten og beskrive dyrevelferden og velferden til familien.

Rull til toppen